Hoolehua Congregational UCC

Hoolehua Congregational UCC

2205 Lihipali Ave
Hoolehua, HI 96729
Pastor: Janice Y. M. Ogoshi
Open & Affirming: N
Accessible: Y