Hoolehua Congregational UCC

Hoolehua Congregational UCC

2205 Lihipali Ave
Hoolehua , HI 96729
Fax: -
Pastor: Janice Y. M. Ogoshi
Open & Affirming: N
Accessible: Y